VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Děti malující mapu Afriky

Cíle

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základních společenských norem a hodnot
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • dát dítěti příležitost udělat zkušenost s vlastními schopnostmi a hranicemi a rozvíjet pozitivní postoj k sobě samému a k životu
 • dítě má zažít, že k životu potřebuje druhé lidi a společnost a jaký může přinést příspěvek ke zdařilému lidskému spolužití
 • dítě se má učit, že stvoření, a to co má člověk obhospodařovat, vyžaduje nutnost odpovědného jednání
 • dítě má nalézt přístup k výrazovým formám křesťanského života, jako je řeč, modlitba, symboly, slavnosti
 • dítě má zažít, že ho Bůh v Ježíši Kristu přijímá a miluje
 • dítě má být v návaznosti na podmínky svého věku důvěrně obeznámeno s křesťanským způsobem jednání a má se v něm cvičit
 • vytvořit dítěti takové podmínky, v nichž by mohlo naslouchat Božímu poselství, rozjímat o Božím slově, žít jím ve svém vlastním rytmu, který je jiný než rytmus dospělého člověka
 • umožnit dítěti pracovat s biblickým textem a materiálem, což se postupně mění v rozjímání a modlitbu
 • pomáhat ve vývoji náboženského života dítěte
 • připravit dítě, aby vědomě prožívalo liturgii v kostele

Časový rozvrh činností

Provoz školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin. Děti se do CMŠ přijímají od 6:30 hod. do 8:00 hodin. Při scházení je čas věnován hrám a zájmovým činnostem dětí. Mezi další dopolední činnosti patří: ranní cvičení, svačina, "kroužek" (chvíle na uvolnění, vyprávění, sdílení apod.), vzdělávací činnost (v menších skupinách, dle potřeby i individuálně), pobyt venku a oběd. Po obědě následuje odpočinek, tělovýchovná chvilka, odpolední svačina a opět hry a zájmové činnosti dětí. Provoz školy končí v 16:30 hodin. Stravu dětem zajišťuje školní jídelna Rudolfovská, kde také rodiče platí stravné.