Náboženství

Děti ležící ve tvaru slunce

Náboženská výchova není praktikována jako hodina náboženství - např. jednou týdně, ale prolíná celým výchovným programem. Jako v křesťanské rodině - poznáváme svého Stvořitele, obdivujeme Jeho dílo, děkujeme za dary, kterými nás zahrnuje. Učíme se ztišit a naslouchat Mu.
Pracujeme podle Katecheze Dobrého Pastýře (tato koncepce vznikla v Římě v 50. letech minulého století na základě zkušeností Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi. V metodických předpokladech se katecheze opírají o principy, které vypracovala Marie Montessori (1870 – 1952), italská lékařka a pedagožka, autorka známého výchovného systému). Podstatným účelem katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru, vědomě prožívalo liturgii a osobní modlitbu. Vede dítě k tomu, aby zaměřovalo vše, co prožívá, k Bohu a objevovalo Ho ve všedních událostech, konkrétních setkáních s lidmi a v kráse světa, který ho obklopuje.
V rámci Papežského misijního díla dětí jsme zapojeni do Misijního klubka. Rozvíjíme misijní nadšení dětí prostřednictvím různých aktivit. Společně se modlíme za děti na celém světě a přemýšlíme, jak ještě můžeme být užiteční. Sbíráme a stříháme použité známky, které pak posíláme na misie, sbíráme starý papír a hliník, vyrábíme vánoční a velikonoční přání, pečeme misijní koláč a tvoříme na misijní jarmark apod. a výtěžek z prodeje posíláme prostřednictvím PMDD potřebným dětem.