Něco z historie

Církevní mateřská škola byla založena v roce 1903 zakladatelkou Kongregace sester Nejsvětější Svátosti M. M. Magdalenou Šebestovou. V roce 1948 byla činnost této školy, jako všech církevních škol, přerušena. K jejímu novému zřízení došlo 27. ledna 1992, provoz zahájila 1. září 1992. V mateřské škole jsou v současné době 4 třídy smíšeného věku (3 - 7 let). Do tříd jsou integrovány děti se speciálními potřebami a se zdravotním a tělesným postižením.

O nás

Kněz mluvící k dětem

Posláním CMŠ je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti v duchu křesťanské morálky a etiky. Základem výchovné práce je vytváření prostoru pro spontánní hravý projev dítěte, jeho kultivaci a formování. Základním výchovným prostředkem je tvořivá hra. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Děti starající se o zahrádku

Výchovnou práci se snažíme obohacovat o křesťanské prvky, jako je láska k bližnímu, tolerance, odpuštění, vzájemné usmíření, nesobeckost apod. Snažíme se děti všestranně připravit nejen na vstup do základní školy, ale především do života. Náboženská výchova prolíná nenásilně celým programem. Ve výchovné práci využíváme prvky výchovy Marie Montessori a ve zvýšené míře se zabýváme environmentální výchovou dětí. Církevní mateřská škola má k dispozici velkou pěknou zahradu.

Často chodíme do planetária, navštěvujeme divadla a další kulturní pořady, rádi jezdíme i na výlety. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s odkladem školní docházky sestavujeme ve spolupráci s SPC individuální plány a využíváme pomoc speciálního pedagoga, asistentů pedagoga a logopedek. Speciální péči věnujeme i dětem mimořádně nadaným, dáváme jim možnost rozvíjet jejich schopnosti a nadání a zařazení do kolektivu.

Pohled do zahrady školky, na houpajícího koně a chaloupku

Měj slunce v srdci, tam je stejně důležité jako na obloze.

(Hermann Lahm)

Čelní stěna školky